• darkblue
  • blue
  • darkred
  • red
  • orange
  • yellow
  • darkgrey
  • grey

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

(Stand: nov. 2013)

§ 1 Algemeen

Uitsluitend onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Bij het verlenen van een opdracht aan ons gaat de wederpartij akkoord met deze voorwaarden. Dat geldt ook voor toekomstige zakelijke overeenkomsten, ook als niet uitdrukkelijk naar deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden verwijzen wordt, maar deze voorwaarden wel aan de wederpartij gestuurd werden of reeds eerder aan de wederpartij bekend gemaakt werden. Als een opdracht verleend werd die afwijkt van onze voorwaarden, zijn alsnog onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zelfs als wij dit eerder ontkend hebben. Afwijkingen van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing als wij dit uitdrukkelijk geaccepteerd hebben.

Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden uitsluitend voor juridische personen volgens het publiek recht, publiekrechtelijke beleggingsfondsen en ondernemingen in de zin van § 310 Alinea 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch (federaal Duits burgerlijk wetboek)).

Alle afspraken tussen ons en de wederpartij voor de uitvoering van de opdracht moeten in schriftelijk in dit contract vastgelegd worden.


§ 2 Acceptatie

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Een opdracht op basis van een aanbieding is pas geaccepteerd als opdracht als wij deze opdracht schriftelijk bevestigd hebben of als de opdracht zonder uitdrukkelijk bevestiging door ons uitgevoerd wordt. De opdrachtbevestiging kan ook samen met de factuur bekend gemaakt worden.


§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, gelden onze prijzen af magazijn. Verpakking en verzending zijn niet in de prijs inbegrepen. Verpakkings- en verzendingskosten worden apart in rekening gebracht. De wettelijke btw is niet in de prijs inbegrepen. Het op de dag van facturering wettelijk verplichte btw-percentage wordt apart op de factuur vermeld. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te verhogen als na afsluiten van het contract alsnog kosten ontstaan. Het gaat hier vooral om kosten veroorzaakt door cao-afspraken of hogere materiaalkosten. Op verzoek van de wederpartij kunnen we een specificatie van deze kosten geven. Tenzij niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de koopprijs netto (zonder korting) binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te worden. Als de wederpartij betaalt via SEPA (Single Euro Payments Area (Europees incassosysteem)), via een standaard incasso of een bedrijfsincasso, wordt de voorafgaande kennisgeving van de incasso (de zog. pre-notification) vermeld op de desbetreffende factuur. Wij incasseren het factuurbedrag in principe 8 dagen na factuurdatum. De termijn voor de vooraankondiging wordt ingekort tot 3 dagen. De wederpartij garandeert dat op de incassodatum voldoende geld op haar rekening staat.  Als wij kosten moeten maken omdat we het bedrag niet konden incasseren of omdat de incasso teruggeboekt diende te worden, dient de wederpartij ons deze kosten te vergoeden, voor zover wij geen enkele schuld hebben aan de terugboeking of het niet kunnen incasseren van het factuurbedrag. Kwijting van wissels en cheques vindt uitsluitend na bijschrijving van het bedrag op de rekening plaats en niet bij ontvangst van de wissel of cheque.

Als de wederpartij betalingsachterstand heeft, hebben wij het recht volgens de wettelijk bepalingen een rente wegens te late betaling ten bedrage van 8% boven de basisrente in rekening te brengen. Hiermee wordt een vordering van een hogere rente niet uitgesloten. De wederpartij heeft uitsluitend recht op een vergoeding hiervoor als haar tegeneis door ons juridisch vastgesteld, niet tegengesproken en erkend wordt. Zij is alleen bevoegd om haar recht op terugbetaling op te eisen als haar tegeneis op dezelfde contractverhoudingen gebaseerd is.


§ 4 Levering en levertijd

De door ons genoemde levertijd geldt pas als alle eventuele technische problemen zijn opgelost en is dan ook een benadering van de werkelijke levertijd. Wij hebben het recht om een gedeeltelijke levering uit te voeren of een gedeeltelijke prestatie te leveren, voor zoverre een gedeeltelijk levering of prestatie voor de wederpartij acceptabel is. Bij onvoorzienbare of onafwendbare schadelijke gebeurtenissen of andere gevallen van overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden, wordt de levertijd verlengd met de duur van de storing verminderd met een acceptabele aanlooptijd, voor zoverre deze storingen aantoonbare invloed hebben op de levering van de goederen. Dit geldt ook als deze omstandigheden zich bij onze toeleveranciers voordoen. Wanneer na de oorspronkelijke levertermijn de storing nog 6 weken duurt, heeft elke contractpartij het recht dit contract op te zeggen. Wanneer wij door ons eigen toedoen vertraging oplopen, is in geval van gewone nalatigheid schadevergoeding uitgesloten. Als de wederpartij ons bij een te late levering een extra levertijd verleent, heeft zij het recht om het contract eenzijdig op te zeggen als wij niet binnen deze extra levertijd leveren. Het opzeggen geldt alleen voor de nog niet gerealiseerde onderdelen van het contract en voor zoverre de reeds gerealiseerde delen bruikbaar zijn. De wederpartij heeft alleen recht op schadevergoeding i.p.v. een uitkering ten bedrage van de te voorziene schade als de vertraagde levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Als de wederpartij de levering niet op tijd kan accepteren of als zij niet voldoet aan haar verplichting tot medewerking, hebben wij het recht om schadevergoeding inclusief eventuele meerkosten te eisen. In dit geval gaat het risico van een toevallige ondergang of een toevallige verslechtering van de verkoopactiviteiten over op de wederpartij op dat moment dat de wederpartij betalingsachterstand heeft. Het voldoen aan de leveringsverplichting houdt ook in dat de wederpartij binnen de gestelde termijnen aan haar verplichtingen voldoet. Deze verplichtingen omvatten ook het op tijd afhalen van contractuele afgesproken deelleveringen. Meer- en minderleveringen tot 10 % van de bestelde hoeveelheden zijn mogelijk waarbij verrekening van de werkelijke hoeveelheden en prijzen plaatsvindt.


§ 5 Risico-overdracht

Voor zover in de opdrachtbevestiging niets anders werd overeengekomen, wordt levering af fabriek of levering af magazijn afgesproken.  Op verzoek van de wederpartij wordt voor de levering een transportverzekering afgesloten. De kosten hiervoor worden door de wederpartij betaald.


§ 6 Garantie, aansprakelijkheid

Voor het recht op garantie ten voordele van de wederpartij wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij voldaan heeft aan haar wettelijke verplichtingen m.b.t. onderzoek en klachten zoals vastgelegd in § 377 van het ‘HGB’ (Handelsgesetzbuch (Duits federaal Handelswetboek)). In zoverre wij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een fout bij de levering kunnen wij, naar eigen goeddunken, deze fout herstellen of een vervangende levering uitvoeren. Wanneer wij de fout in de levering herstellen, zijn wij verplicht alle kosten, in het bijzonder transport- vervoers-, arbeids- en materiaalkosten, te dragen die hiervoor nodig zijn. Deze maatregelen mogen er niet toe leiden dat de transactie naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering van de verbintenis gebracht wordt. Wanneer wij niet bereid zijn tot herstel van de fout of tot een vervangende levering of als wij hiertoe niet in staat zijn, en zeker als hierdoor de levering vertraagd wordt, of als om een andere reden het probleem niet opgelost kan worden of geen vervangende levering uitgevoerd kan worden, heeft de wederpartij het recht om het contract op te zeggen of een evenredige korting op de koopprijs te eisen. Wanneer de wederpartij het contract opzegt, heeft zij geen recht op schadevergoeding op basis van de genoemde fout. Wanneer slechts een deel van de levering niet aan de eisen voldoet, kan de wederpartij alleen het contract opzeggen als zij geen belang heeft bij het resterende deel van de levering. Tenzij hierna anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de wederpartij, op welke grond dan ook, uitgesloten. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de te leveren goederen zelf. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor winstderving of andere vermogensschade van de wederpartij. Alleen wanneer de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid of als de wederpartij schade lijdt omdat een gegarandeerde eigenschap van het product ontbreekt kan de wederpartij ons aansprakelijk stellen. De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf het moment van risico-overdracht. Dit geldt niet voor claims en rechten waarvoor de wet overeenkomstig § 479 alinea 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch (Duits federaal Burgerlijk Wetboek)) m.b.t. verhaalrecht uit verbruiksgoederencontracten een langere garantietermijn voorschrijft. De wederpartij kan slecht aanspraak maken op het verhaalrecht wegens garantieclaims uit verbruiksgoederencontracten wanneer de wederpartij geen afspraken gemaakt heeft met haar afnemer waarbij de afnemer claims en rechten kan doen gelden die verder gaan dan de wettelijke claims m.b.t ondeugdelijke goederen. Deze termijn geldt ook voor claims m.b.t. vervangende levering wegens gevolgschade, in zoverre geen claims wegens onrechtmatige daad gesteld worden. De vrijstelling van aansprakelijkheid geldt niet voor claims overeenkomstig §1,4 van de Produkthaftungsgesetz (federale Duitse wet op de productaansprakelijkheid). Dat geldt ook bij aanvankelijk onvermogen en door ons waar te nemen onvermogen. De vrijwaring van de aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van ons kantoorpersoneel, onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten.


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot de koopprijs volledig betaald is. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bovendien bestaan tot alle betalingen voortvloeiende uit de zakelijke relatie met de wederpartij en uit een rekening-courantrelatie met de wederpartij voldaan zijn. In het laatste geval geldt het eigendomsvoorbehoud voor het erkende saldo. De wederpartij heeft het recht de goederen volgens gebruikelijke methodes door te verkopen. Worden goederen die wegens openstaande betaling nog ons eigendom zijn doorverkocht of verwerkt, dan draagt de wederpartij de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud wegens openstaande betaling van toepassing is, de hieruit ontstane vorderingen en nevenrechten aan ons over en wij nemen deze aan. De vordering die de wederpartij aan ons heeft overgedragen is van toepassing op het erkende saldo en geldt eveneens bij insolventie van de afnemer van onze wederpartij m.b.t. het dan beschikbare ‘causale saldo’. De wederpartij heeft ook na opzegging van het contract het recht de vordering in te trekken. Onze bevoegdheid om zelf de vordering in te trekken blijft onverminderd geldig. Betaling via cheques of wissels vindt uitsluitend na bijschrijving van het bedrag op de rekening plaats en geldt pas als volledige betaling als het bedrag definitief op onze rekening overgeschreven is. Wanneer de wederpartij de contractbepalingen niet naleeft, zeker bij te late betaling, hebben wij het recht om, als er redenen zijn om het contract op te zeggen, de goederen terug te nemen en te eisen dat de wederpartij de goederen aan ons overdraagt.  Bij terugname of verpanding van goederen door ons, wordt het contract opgezegd. Na terugname van de goederen hebben wij het recht deze goederen te verkopen. De inkomsten van deze verkoop worden verrekend met de verplichtingen van de wederpartij voor rekening en op risico van de wederpartij. Wij zijn verantwoordelijk voor de verdere verwerking of aanpassing van de goederen. Als de goederen verwerkt worden in goederen die geen eigendom van ons zijn, worden wij mede-eigenaar van het nieuwe product. Wij zijn slechts eigenaar voor de waarde van onze goederen in het nieuwe product op het moment van verwerking van deze goederen in het nieuwe product. Voor het door verwerking ontstane product geldt hetzelfde voorbehoud als voor de geleverde goederen. Als de waarde van de bestaande garanties de te garanderen met meer dan 10% overstijgt, geven wij op verzoek van de wederpartij, maar geheel naar ons goeddunken, de garanties weer vrij.


8 Plaats van handeling, bevoegde rechtbank, toepasbaar recht.

Plaats van handeling is, voor zover niet anders overeengekomen, onze bedrijfsvestiging (Nordhorn, Duitsland). De bevoegde rechtbank is, volgens ons goeddunken, de rechtbank van de vestiging van de wederpartij of Nordhom, Duitsland. Voor internationale handelingen is het Duitse recht van toepassing met het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.